medpozyczka.pl

Zadbaj właściwie o swój portfel.

Opłaty

Wszystkie, rzeczywiste koszty związane z wzięciem pożyczki gotówkowej takie, jak: prowizje, czy odsetki zostaną przedstawione przed podpisaniem umowy między Pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą. Wszelkie ustalenia i zobowiązania zgodne są z powszechnie obowiązującymi prawami, zawartymi zwłaszcza w dwóch dokumentach: ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz. zm.) oraz ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126 poz. 715 z poz. zm.).

Niewywiązanie się z obowiązku spłacenia pożyczki gotówkowej wiąże się naliczaniem dodatkowych kosztów. Wszystkie dodatkowe opłaty są zgodne z warunkami i zasadami obowiązującymi w umowie o udzieleniu pożyczki.

Całkowity koszt pożyczki

Całkowity koszt pożyczki określają wszystkie składniki pożyczki wynikające z umowy podpisanej z Pożyczkodawcą. Mowa o prowizjach, odsetkach, marżach, czy ubezpieczeniach, które czasami warunkują uzyskanie pożyczki. Pożyczkodawca jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich kosztów pożyczki gotówkowej pożyczkobiorcy w sposób rzetelny i zrozumiały.

Całkowita kwota pożyczki

Całkowita kwota pożyczki jest sumą wszystkich środków pieniężnych, które wskazał pożyczkodawca w umowie z pożyczkobiorcą.

Całkowita kwota do zapłaty

Całkowita kwota do zapłaty jest sumą całkowitej kwoty pożyczki oraz całkowitego kosztu pożyczki.

RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest procentowym określeniem całkowitego kosztu pożyczki uwzględniającego wszystkie jego składniki, tj. odsetki, prowizje oraz inne opłaty. Wskaźnik RRSO wytycza ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126 poz. 715 poz. zm), a wyraża się go w skali jednego roku.

Koszty odstąpienia od umowy oraz wcześniejszej spłaty pożyczki

Każdy pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od umowy o udzieleniu pożyczki w ciągu czternastu dniu od momentu złożenia podpisu na dokumentach. Nie musi podawać przyczyny. W takim wypadku, wypełnia i przesyła specjalny wniosek do swojego Pożyczkodawcy. Jego wzór jest dostarczany przy podpisywaniu umowy. Pożyczkobiorca po wysłaniu i akceptacji wniosku zostaje zobowiązany do zwrotu pożyczonej kwoty. Cały proces odbywa się w oparciu o zasady regulaminu Pożyczkodawcy. Jeśli pożyczkobiorca dysponuje odpowiednią kwotą i możliwościami, może spłacić pożyczkę wcześniej, jej część lub całość. W każdym przypadku zostaną zredukowane koszty za okres, o który została skrócona spłata pożyczki.

Przedłużenie okresu spłaty pożyczki

Okresowe problemy, wynikające z losowych sytuacji mogą utrudnić spłatę należności. Większość Pożyczkodawców oferuje w takich przypadkach możliwość przedłużenia spłaty pożyczki. Wszystkie zasady i warunki takiej procedury są opisane w regulaminie Pożyczkodawcy. Skorzystanie z takiej możliwości może generować dodatkowe koszty. Ich wysokość ustala Pożyczkodawca, który informuje o wszystkim pożyczkobiorce przed podpisaniem umowy.

Niespłacenie pożyczki

Pożyczkobiorca podpisując umowę o udzieleniu pożyczki zostaje zobowiązany do spłaty zaciągniętych należności. W innym przypadku, tj. gdy pożyczkobiorca przestaje wywiązywać się z terminowej i regularnej spłaty, Pożyczkodawca może podjąć czynności windykacyjne i egzekucyjne, a w ostateczności może dochodzić się swoich należności na drodze sądowej. Koszty wszystkich działań ponosi pożyczkobiorca. Należy pamiętać, że nieterminowa spłata powoduje naliczanie karnych odsetek.